skip to Main Content

Lover for Arendal håndverk og industribedrifters forening

§1
Foreningens navn er Arendal Håndverks- og Industribedrifters forening.

§2
Foreningens formål er:
a) Å fremme den faglige og merkantile utvikling innen medlemmenes yrker.
b) Å verne om medlemmenes sosiale, kulturelle og økonomiske interesser.
c) Å hevde medlemmenes interesser overfor myndighetene.

§3
Formålet søkes oppnådd ved:
a) Møter til behandling av faglige og almene spørsmål.
b) Å søke samarbeide med andre organisasjoner i saker av fesses interesse.
c) Å søke fremmet forståelse av organisasjonene fordeler og betydning.
d) Etter begjæring å avgi uttalelse i saker som blir forelagt foreningen
e) Å arbeide for best mulig rekruttering til opplæring i de yrker som er representert i foreningen.
f) Selskapelig samvær.
g) Å sette tiltak i verk for å hjelpe medlemmene under sykdom og alderdom.

§4
Innen foreningen bør der dannes faggrupper med egne statutter som dog ikke må stå i strid med foreningens lov.
Statuttene må godkjennes av foreningens styre. Når det dannes faggrupper skal melding om dette sendes foreningens styre.

§5
Foreningen er upolitisk og befatter seg ikke med spørsmål som henhører under arbeidstvistloven.

Kapittel IIMedlemmer

§6
Som medlem kan opptas kvinner og menn fra Arendal og omegn, som:
a) Driver selvstendig næringsvirksomhet basert på håndverksbrev/Mesterbrev/svenne- fagbrev.
b) Er selvstendig næringsdrivende innen industri og andre yrker som har felles interesse i næringspolitiske spørsmål.
c) På grunn av sin utdannelse, stilling eller virksomhet har tilknytning som nevnt under a og b.

§7
Søknad om opptagelse må skje skriftlig.
Søknaden behandles og avgjøres av foreningens styre. Såfremt ikke styret i fulltallig styremøte enstemmig innvilger medlemskap, skal søknaden legges frem for første medlemsmøte til avgjørelse ved alminnelig flertall.
Avslått søknad kan innankes for første ordinære generalforsamling.

§8
Utmeldelse må skje skriftlig inne 31. desember, ellers anses vedkommende som medlem også kommende år.

§9
Et medlem som etter styrets mening forser seg mot foreningens lov eller beslutning av generalforsamlingen, styret eller medlemsmøte, bør gis skriftlig advarsel.
Hjelper ikke dette, kan styret i fulltallig møte, ekskludere vedkommende for alltid eller for et bestemt tidsrom. Styrebeslutning vedrørende eksklusjon kan så vel av angjeldende som av et hvilket som helst medlem innankes for første ordinære generalforsamling.

§10
Foreningens 25 og 40 års medalje utdeles av et ordenskapittel på tre medlemmer valgt av den ordinære generalforsamling. Medaljen tildeles medlemmer med 25 og 40 års kontinuerlig medlemskap. Har medlemskapet vært avbrutt, kan medaljen tildeles etter 25 og 40 års sammenlagt medlemskap dersom fulltallig styre og ordenskapittel enstemmig finner grunnen til avbruddet gyldig.

§11
Den som har nedlagt et særlig verdifullt arbeide for foreningen eller dens formål, kan utnevnes til foreningens æresmedlem etter innkommet skriftlig motivert forslag til styret.
Etter uttalelse fra ordenskapittelet foretas utnevnelsen av generalforsamlingen, etter innstilling fra styret.

§12
Stemmerett i foreningen kan bare utøves ved personlig fremmøte. På generalforsamlingen har bare de stemmerett som har betalt sin kontingent.

§13
Ethvert medlem er pliktig til å motta valg til tillitsverv i foreningen, man kan nekte å motta gjenvalg i så lang tid som det har fungert.

§14
Medlemmer bør i størst mulig utstrekning benytte foreningens medlemmer ved utførelse av håndverksarbeide.

§15
Kontingenten for foreningens medlemmer fastsettes for hvert år av den ordinære generalforsamling etter forslag fra styret i henhold til budsjettforslag.
Kontingenten betales ved opptagelsen.
Styret kan etter skriftlig søknad frita et medlem fra å betale kontingent når det foreligger særlige grunner.
Et medlem som etter skriftlig varsel ikke innen 3 måneder etter forfall har betalt kontingenten, anses uttrådd av foreningen uten at kontingentkravet faller bort.
Søker vedkommende om å bli opptatt som medlem på ny, må alle kontingentrestanser betales før så kan skje.
Kontingenten kan etter forfall inndrives rettslig.

Kapittel IIIForeningens organer

§16
Foreningens organer er:
1. Generalforsamlingen
2. Styret
3. Valgte komiteer og tillitsmenn
4. Styret for Arendals Håndverkforenings Gavefond

§17
a) Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal og helst i februar måned. Den innkalles av styret med minst 14. dagers varsel på den måte styret finner best og med angivelse av dagsorden.
b) Regnskapene vedlegges innkallelsen til generalforsamlingen.

§18
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst ¼ av foreningens medlemmer er til stede, jfr. §§21 og 34.

§19
Den ordinære generalforsamling skal:
I
a) Behandle styrets årsberetninger
b) Behandle siste års reviderte regnskaper
c) Behandle styrets budsjettforslag
d) Legge fram regnskap:
1 For foreningen
2 For foreningens faste eiendommer.
3 For andre regnskaper som generalforsamlingen skal behandle.
II
Samt velge:
a) Formann
b) 2 styremedlemmer og 2 varamenn til styret.
c) Revisor.
d) Styre for Arendals Håndverkerforenings Gavefond.
e) Styre for gården.
f) Medlemmer av foreningens permanente komiteer.
g) Andre tillitsmenn.
III
Behandle andre saker framlagt av styret.

§20
På generalforsamlingen avgjøres alle saker, unntatt de som er nevnt i §§ 21 og 35, ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør fungerende formanns stemme utfallet.

§21
Fremkommer forslag som:
a) Forandring avforeningens lov.
b) Forandring av Gavefondets statutter.
c) Salg eller pantsettelse av foreningens faste eiendommer, skal dette først kunngjøres på et medlemsmøte og eller ved skrivelse til samtlige medlemmer og først 4 uker etter at så er skjedd tas opp til behandling på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved førstegangs behandling av en slik sak på generalforsamling fordres, for at gyldig beslutning kan fattes, at minst halvparten av foreningens medlemmer er til stede og 2/3 stemmer for beslutningen.

§22
Hvis det til generalforsamlingen møter et mindre antall enn som kreves for at generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig, berammer styret innen to måneder ny generalforsamling med vanlig varsel. Den nye generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett hvor stort fremmøte er. Dette gjelder dog ikke forslag om oppløsning av foreningen. (jfr. § 35)

§23
Ønsker et medlem å legge fram en sak for generalforsamlingen må saken sendes styret skriftlig minst en måned før generalforsamlingen skal holdes. Er imidlertid så skjedd, kan ikke styret nekte å legge saken fram.

§24
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det eller når minst 10 av foreningens medlemmer skriftlig forlanger det. Den innkalles som for ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamlingen behandler kun de saker som er nevnt i innkallelsen.

§25
Styret består av formann, viseformann og 3 styremedlemmer.
Formannen velges hvert år ved skriftlig og særskilt valg. Av styrets medlemmer utgår etter tur hvert år 2.
Alle valg til styret foregår skriftlig.
Styret velger en viseformann innen sin midte. Sekretær og kasserer kan være medlem av styret.

§26
Styret holder møte så ofte formannen finner det nødvendig eller det forlanges av noe styremedlem.
Styrets formann eller ved hans fravær viseformannen leder styrets møter, generalforsamlinger og andre møter i foreningen.

§27
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede og loven ikke fordrer fulltallig styre.

§28
Styrets oppgave er:
a) Å fremme foreningens formål etter lovens retningslinjer og påse at loven overholdes.
b) Å forvalte foreningens midler.
c) For generalforsamlingen å legge fram regnskap:
1) For foreningen
2) For foreningens faste eiendommer
3) Andre regnskaper som generalforsamlingen skal behandle.
d) Forbedre og tilrettelegge alle saker som skal behandles på generalforsamlingen eller annet møte i foreningen.
e) Sette i verk beslutning fattet på generalforsamlingen eller annet møte.

§29
Styret kan innby ikke-medlemmer til foreningens møter og sammenkomster.

§30
Valgkomiteen består av formann og 2 medlemmer. Samtlige velges for ett år, formannen ved særskilt valg.
Valget bør skje skriftlig.
Valgkomiteens oppgave er for generalforsamlingen å forestå kandidater til alle valg.
Gyldig beslutning kan kun treffes i fulltallig møte i komiteen. Valgkomiteen innfører sine forslag i særskilt protokoll.

§31
Gårdsstyret består av 3 medlemmer og en varamann. Første gang velges medlemmene for henholdsvis ett, to og tre år. Varamannen velges for ett år.
Senere velges medlemmer for 3 år.
Gårdsstyret velger selv sin formann.

§32
For foreningens faste meiendommer føres spesifisert regnskap. Eventuelt overskudd på driften kan kun disponeres av den ordinære generalforsamling.

§33
Arendals Håndverkerforenings Gavefond virker etter egne statutter. Til Gavefondet betales særskilt årspremie.

§34
Revisorer velges for ett år. Alle foreningens regnskaper skal være revidert før de legges fram for generalforsamlingen.

§35
Oppløsning av foreningen kan kun skje på den ordinære generalforsamling, og det kreves at minst 2/3 av foreningens medlemmer er til stede og at beslutning fattes med ¾ flertqall.
Dersom foreningen oppløses skal dens mindler forvaltes som for legatmidler bestemt inntil en ny håndverkerforening med minst 25 medlemmer blir dannet. Midlene skal da tilfalle denne.

Back To Top